Pro­jekt «Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej» skie­ro­wa­ny do osa­dzo­nych oraz człon­ków ich rodzin, reali­zo­wa­ny pilo­ta­żo­wo w Zakła­dzie Kar­nym w Sie­dl­cach.

CEL: pod­no­sze­nie kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych, w szcze­gól­no­ści budo­wa­nia zdro­wych rela­cji w rodzi­nie, prze­ciw­dzia­ła­nie czyn­ni­kom kry­mi­no­gen­nym, a zwłasz­cza agre­sji i prze­mo­cy w rodzi­nie oraz pro­ble­mom uza­leż­nień.

1 KROK

dzia­ła­nia dla osa­dzo­nych,
prze­by­wa­ją­cych fizycz­nie
w zakła­dzie kar­nym
i aresz­cie śled­czym.

2 KROK

dzia­ła­nia dla osa­dzo­nych,
opusz­cza­ją­cych zakład kar­ny
i areszt śled­czy oraz
człon­ków ich rodzin.

1 KROK ›› Doradz­two zawo­do­we (45 h)

CEL: Celem głów­nym pro­gra­mu jest przy­go­to­wa­nie ska­za­nych do wej­ścia na otwar­ty rynek pra­cy po powro­cie do wol­no­ści oraz zwięk­sze­nie ich kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych.

1 KROK ›› Warsz­ta­ty edu­ka­cji finan­so­wej (12h)

Tema­tem prze­wod­nim są zagad­nie­nia zarzą­dza­nia finan­sa­mi oso­bi­sty­mi oraz świa­do­me­go i efek­tyw­ne­go korzy­sta­nia z pro­duk­tów ban­ko­wych.

Warsz­ta­ty zosta­ły obję­te hono­ro­wy­mi patro­na­ta­mi przez Mini­ster­stwo Finan­sów i Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej.

1 KROK ›› Porad­nic­two praw­ne (40h)

Doradz­two nt. wal­ki z ist­nie­ją­cym zadłu­że­niem osa­dzo­nych, m.in. moż­li­wo­ści unik­nię­cia postę­po­wa­nia komor­ni­cze­go.

1 KROK ›› Pod­sta­wo­wa tera­pia uza­leż­nień (120h)

Kon­sul­ta­cje będą mia­ły na celu zapro­po­no­wa­nie spo­so­bów i form tera­peu­tycz­nych w odnie­sie­niu do indy­wi­du­al­nych potrzeb i moż­li­wo­ści.

1 KROK ›› Warsz­ta­ty dla ojców (16h)

Bli­żej – peł­na łącz­ność” — warsz­ta­ty dla ojców odby­wa­ją­cych karę pozba­wie­nia wol­no­ści, inspi­ru­ją­ce ich do odno­wie­nia rela­cji z dzieć­mi, podej­mo­wa­nia sku­tecz­nych dzia­łań zabez­pie­cza­ją­cych dzie­ci przed powtó­rze­niem błę­dów z histo­rii ich ojców, uczą­ce świa­do­me­go ojco­stwa.

1 KROK ›› Klub Ojca w zakła­dzie kar­nym (ok 40h)

Ojciec Nie­złom­ny” — regu­lar­ne spo­tka­nia męż­czyzn, któ­rym zale­ży na tym, by sta­wać się coraz lep­szy­mi ojca­mi nie­za­leż­nie od aktu­al­nej sytu­acji życio­wej (odda­le­nie, osa­dze­nie, sepa­ra­cja itp.). Są to gru­py, funk­cjo­nu­ją­ce w opar­ciu o aktyw­ność lide­ra i sta­ły plan spo­tkań.

1 KROK ›› Porad­nic­two psy­cho­lo­gicz­ne (50h) *wg indy­wi­du­al­nych potrzeb

CEL: moty­wa­cja do pod­ję­cia dobrej zmia­ny po wyj­ściu z aresz­tu i zakła­du kar­ne­go;

1 KROK ›› Spo­tka­nia Wię­zien­ne­go Zespo­łu Cari­tas

CEL: Towa­rzy­sze­nie więź­niom, a tak­że:
Sta­ła for­ma­cja ducho­wa;
Pro­jek­cje fil­mów z war­to­ścia­mi; kon­fe­ren­cji, świa­dectw;
Pra­ce manu­al­ne itp.

1 KROK ›› Pro­wa­dze­nie blo­ga

Sys­te­ma­tycz­ne pro­wa­dze­nia blo­ga na pod­sta­wie obser­wa­cji i roz­mów z osa­dzo­ny­mi i trenerami/​specjalistami. Opis histo­rii osa­dzo­nych i zmian, jakie zacho­dzą w nich po uczest­nic­twie w dzia­ła­niach.

2 KROK ›› warsz­ta­ty wyjaz­do­we

Wyjazd week­en­do­wy dla całych rodzin.

CEL: budo­wa­nie zdro­wych rela­cji w rodzi­nie po okre­sie roz­łą­ki, prze­ciw­dzia­ła­niu agre­sji i prze­mo­cy w rodzi­nie oraz prze­ciw­dzia­ła­nie uza­leż­nie­niom.

Kon­ty­nu­acją wyjaz­du będą spo­tka­nia ewa­lu­acyj­ne w Sie­dl­cach, gdzie zapro­po­no­wa­ne będą tak­że dal­sze moż­li­wo­ści np. pro­wa­dze­nie psy­cho­te­ra­pii.

2 KROK ›› Porad­nic­two psychologiczne/​psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne (70h) *wg indy­wi­du­al­nych potrzeb rodzin

CEL: wspar­cie osa­dzo­nych, któ­rzy opu­ści­li zakła­dy kar­ne i aresz­ty śled­cze oraz człon­ków ich rodzin.