Projekt «Caritas Diecezji Siedleckiej» skierowany do osadzonych oraz członków ich rodzin, realizowany pilotażowo w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

CEL:  podnoszenie kompetencji społecznych, w szczególności budowania zdrowych relacji w rodzinie, przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień.

1 KROK

działania dla osadzonych,
przebywających fizycznie
w zakładzie karnym
i areszcie śledczym.

2 KROK

działania dla osadzonych,
opuszczających zakład karny
i areszt śledczy oraz
członków ich rodzin.

 

1 KROK ›› Doradztwo zawodowe (45 h)

CEL: Celem głównym programu jest przygotowanie skazanych do wejścia na otwarty rynek pracy po powrocie do wolności oraz zwiększenie ich kompetencji społecznych.

1 KROK ›› Warsztaty edukacji finansowej (12h)

Tematem przewodnim są zagadnienia zarządzania finansami osobistymi oraz świadomego i efektywnego korzystania z produktów bankowych.

Warsztaty zostały objęte honorowymi patronatami przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

1 KROK ›› Poradnictwo prawne (40h)

Doradztwo nt. walki z istniejącym zadłużeniem osadzonych, m.in. możliwości uniknięcia postępowania komorniczego.

1 KROK ›› Podstawowa terapia uzależnień (120h)

Konsultacje będą miały na celu zaproponowanie sposobów i form terapeutycznych w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości.

1 KROK ›› Warsztaty dla ojców (16h)

„Bliżej – pełna łączność” – warsztaty dla ojców odbywających karę pozbawienia wolności, inspirujące ich do odnowienia relacji z dziećmi, podejmowania skutecznych działań zabezpieczających dzieci przed powtórzeniem błędów z historii ich ojców, uczące  świadomego ojcostwa.

1 KROK ›› Klub Ojca w zakładzie karnym (ok 40h)

„Ojciec Niezłomny” – regularne spotkania mężczyzn, którym zależy na tym, by stawać się coraz lepszymi ojcami niezależnie od aktualnej sytuacji życiowej (oddalenie, osadzenie, separacja itp.). Są to grupy, funkcjonujące w oparciu o aktywność lidera i stały plan spotkań.

1 KROK ›› Poradnictwo psychologiczne (50h) *wg indywidualnych potrzeb

CEL: motywacja do podjęcia dobrej zmiany po wyjściu z aresztu i zakładu karnego;

1 KROK ›› Spotkania Więziennego Zespołu Caritas

CEL: Towarzyszenie więźniom, a także:
Stała formacja duchowa;
Projekcje filmów z wartościami; konferencji, świadectw;
Prace manualne itp.

1 KROK ›› Prowadzenie bloga

Systematyczne prowadzenia bloga na podstawie obserwacji i rozmów z osadzonymi i trenerami/specjalistami. Opis historii osadzonych i zmian, jakie zachodzą w nich po uczestnictwie w działaniach.

2 KROK ›› warsztaty wyjazdowe

Wyjazd weekendowy dla całych rodzin.

CEL:  budowanie zdrowych relacji w rodzinie po okresie rozłąki, przeciwdziałaniu agresji i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie uzależnieniom.

Kontynuacją wyjazdu będą spotkania ewaluacyjne w Siedlcach, gdzie zaproponowane będą także dalsze możliwości np. prowadzenie psychoterapii.

2 KROK ›› Poradnictwo psychologiczne/ psychoterapeutyczne (70h) *wg indywidualnych potrzeb rodzin

CEL: wsparcie osadzonych, którzy opuścili zakłady karne i areszty śledcze oraz członków ich rodzin.