WARSZTATY FINANSOWE

picture of cocoa pod split open

13 lipca br., w siedleckiej jednostce zakończył się cykl zajęć warsztatowych z zakresu edukacji finansowej zatytułowanych: „Finansowy kompas dla każdego”.

Warsztaty finansowe to jeden z elementów Projektu Caritas „2 KROKI” realizowanego w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Zajęcia prowadzone były przez przedstawiciela fundacji „Zielony Promień”, Pana Michała Korwina- Szymanowskiego, który starał się uświadomić uczestnikom warsztatów zagrożenia i korzyści, jakie wynikają z korzystania z produktów bankowych. W ramach zajęć osadzeni poznali podstawy ekonomii umożliwiające im stanie się bardziej świadomymi konsumentami usług bankowych.

Poszczególne bloki tematyczne zajęć dotyczyły zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień związanych z usługami bankowymi. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, jak oszczędzać i optymalizować własne wydatki, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia, jak racjonalnie korzystać z kart kredytowych, wreszcie, w jaki sposób wybrać najkorzystniejszą ofertę kredytową, i na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy kredytowej.

Osadzeni uczestniczący w zajęciach zostali wyposażeni w praktyczne metody obrony przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą świat finansów. Wiedza dotycząca możliwości uniknięcia zadłużenia oraz świadomego korzystania z produktów bankowych po opuszczeniu zakładu karnego, z pewność zwiększy szanse uczestników warsztatów na poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary.

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

picture of cocoa pod split open

23 czerwca br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się spotkanie rodzinne, będące elementem programu resocjalizacji w zakresie integracji rodzin „Ojciec NIEzłomNY”. Spotkanie odbyło się w szczególnym dla wielu mężczyzn dniu – Dniu Ojca.

Tata – magiczne słowo

„Bycia ojcem zaangażowanym można i warto się uczyć. Jest to możliwe niezależnie od aktualnej sytuacji życiowej oraz braku odpowiednich wzorców wyniesionych z rodzin wyjściowych“.

Napisali autorzy programu resocjalizacji w zakresie integracji rodzin „Ojciec NIEzłomNY”, uzasadniając potrzebę wsparcia ojców przebywających za więziennym murem, w zrozumieniu roli rodzica dla życia i rozwoju dziecka. Stwierdzenie to wynika z głębokiego przekonania, że pobyt w izolacji może być punktem wyjścia do zmian, refleksji i określenia siebie na nowo jako rodzica.

Resocjalizacja przez kontakt z rodziną

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Jest sojusznikiem kadry penitencjarnej w procesie resocjalizacji, a tym samym istotnym jej elementem. Kontakty osób przebywających w izolacji więziennej z osobami bliskimi są jednym z ważniejszych czynników motywujących do zmiany i pracy nad sobą. W celu poprawy relacji rodzinnych, zacieśnienia więzi oraz wzmocnienia pozycji rodzica odizolowanego od rodziny w jednostkach penitencjarnych całego kraju, prowadzi się oddziaływania sprzyjające integracji rodzin. Scalający rodziny charakter mają również niektóre zajęcia kulturalno-oświatowe, takie jak spotkania świąteczne czy spotkania z okazji dnia rodziny, a nawet przedstawienia teatralne wystawiane przez więźniów dla swoich bliskich. Dorastanie to czas, który dzieci powinny wspominać jako czas beztroski, zabawy, czas spędzany pod opieką rodziców. Dzieci więźniów nie mogą w pełni doświadczyć czym, jest miłość i opieka obojga rodziców, ponosząc konsekwencje błędów popełnianych przez ich ojców. Celem spotkań rodzinnych, cyklicznie organizowanych w Zakładzie Karnym w Siedlcach jest inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych kontaktów skazanych z ich najbliższymi, szczególnie dziećmi. Włączenie rodzin skazanych do współpracy w oddziaływaniach penitencjarnych, podejmowanych w trakcie pobytu więźniów w izolacji, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych rezultatów i jednocześnie stanowi istotny czynnik w społecznej readaptacji skazanych przez podtrzymanie lub wzmocnienie więzi rodzinnych.

Integracja rodzin

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się mszą świętą, odprawioną w intencji rodzin skazanych, przez kapelana siedleckiej jednostki, ks. Mateusza Czubaka. Po zakończonej mszy wszyscy zebrani udali się do świetlicy centralnej. Kilkugodzinne spotkanie wydawało się krótką chwilą, dzięki wspaniałej i rodzinnej atmosferze. Liczne zabawy prowadzone przez zaprzyjaźnionych animatorów sprawiły, że nikt nie mógł narzekać na nudę. Nasi najmłodsi goście bawili się razem ze swoimi rodzicami, biorąc udział w licznych konkursach i zabawach integracyjnych. Skazani ojcowie chętnie włączali się do zabaw, aby umilić czas swoim dzieciom. Świetlica siedleckiej jednostki na kilka godzin rozpromieniała od uśmiechów dzieci i ich ojców. Nie brakowało też chwil wzruszenia, widok dziecka wtulonego w ramiona ojca, którego oczy lśnią od łez, sprawia, że kolejny raz utwierdzamy się w przekonaniu o potrzebie organizacji spotkań rodzinnych w jednostkach penitencjarnych. Mając świadomość, jak ważną rolę odgrywa rodzina w procesie readaptacji społecznej skazanych, chcemy stworzyć możliwość spotkania z rodziną w odmiennych warunkach od sali widzeń. Formuła widzeń rodzinnych jest nastawiona na faktyczne poświęcenie czasu dziecku. Czas, który osadzony spędzi z rodziną, może być punktem wyjścia do głębszych przemyśleń na temat rodziny jako całości, odpowiedzialności, co w konsekwencji może przyczynić się do zmiany postaw osadzonych i uświadomienia prawdziwych wartości w życiu człowieka.

2 kroki i Klub Ojca

W spotkaniu rodzinnym wzięło udział 26 rodzin skazanych, którzy uczestniczą w „Klubie Ojca” oraz programie resocjalizacji „Ojciec NIEzłomNY”, oba te przedsięwzięcia są wpisane w program Caritas 2 KROKI realizowany w siedleckiej jednostce.

„Klub Ojca” – to miejsce regularnych spotkań mężczyzn, którym zależy na tym, by stawać się coraz lepszymi ojcami niezależnie od aktualnej sytuacji życiowej (oddalenie, osadzenie, separacja itp.). Są to samodzielne grupy, funkcjonujące w oparciu o aktywność lidera i stały plan spotkań. Poprzez program „Ojciec NIEzłomNY”, chcemy uświadomić skazanym znaczenie roli ojca, jako głównej, z pełnionych w życiu ról społecznych.

Dzieci, których ojcowie ze względu na popełnione błędy przebywają za więziennym murem, nie mają na co dzień możliwości, aby brać udział w zabawach ze swoimi rodzicami. Spotkania rodzinne organizowane w naszej jednostce niejednokrotnie są jedyną okazją do wspólnej zabawy, zdarza się, że zanim ojcowie opuszczą mury więzienia, ich dzieci dorosną, a czas dzieciństwa i wspólnych zabaw przeminie bezpowrotnie.

Realizacja spotkań rodzinnych w siedleckim zakładzie karnym nie byłaby możliwa bez wsparcia podmiotów zewnętrznych, składamy serdeczne podziękowanie Dyrekcji Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Koordynatorowi Projektu „2 KROKI” Pani Elżbiecie Szopce za okazane serce oraz pomoc w przygotowaniu spotkania rodzinnego.

Więcej o projekcie pod adresem: 2 KROKI

Zdjęcia ze spotkania rodzinnego: Dzień Ojca

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

NA SŁODKO

Działalność Więziennego Zespołu Caritas w ZK Siedlce

04 czerwca br. w siedleckiej jednostce odbyły się cotygodniowe zajęcia Więziennego Zespołu Caritas działającego przy Zakładzie Karnym w Siedlcach.

 

Działalność Więziennego Zespołu Caritas to jeden z elementów programu „2 KROKI”, który pilotażowo jest realizowany w siedleckiej jednostce penitencjarnej. Jednym z celów spotkań zespołu jest wykonywanie prac manualnych oraz kształtowanie twórczego myślenia osób odbywających karę pozbawienia wolności. Szczególnie chętnie w zajęciach uczestniczą osadzeni z oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. W oddziale cyklicznie organizowane są zajęcia aktywizujące z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych, dostosowanych do możliwości poznawczych osadzonych oraz niwelujące posiadane przez skazanych deficyty.

 

Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mogą mieć wartość kształcącą, wychowawczą, a także leczniczą. W ramach terapii zajęciowej skazani z oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo uczą się czytać, pisać, samodzielnie przyrządzać posiłki, wykonywać prace manuale, ale również obsługiwać i wykorzystywać podstawowe sprzęty znajdujące się w większości gospodarstw domowych.

 

Skazani podczas zajęć terapeutycznych mogą rozwinąć sprawność manualną, podnieść samoocenę i poczucie własnej wartości. Warsztaty stwarzają możliwość nabywania nowych umiejętności, uczą współpracy w grupie i samodyscypliny, dają również możliwość odreagowania negatywnych emocji nagromadzonych podczas pobytu w izolacji, ponadto nauka obsługi i wykorzystania sprzętów gospodarstwa domowego ułatwia skazanym funkcjonowanie w społeczeństwie po opuszczeniu murów zakładu karnego.

 

Tekst i zdjęcia ppor. Zbigniew Śpiewak

 

picture of cocoa pod split open

 

TO DLA WAS TA NIEPODLEGŁA

17 marca br., w siedleckiej jednostce odbyło się spotkanie „Klubu Ojca”, podczas którego osadzeni, nagrywali wiersze o tematyce patriotycznej dla swoich dzieci.

„Klub Ojca“ działający przy siedleckim zakładzie karnym to miejsce regularnych spotkań mężczyzn, którym zależy na tym, by stawać się coraz lepszymi ojcami niezależnie od aktualnej sytuacji życiowej (oddalenie, osadzenie, separacja itp). Są to samodzielne grupy, funkcjonujące w oparciu o aktywność lidera i stały plan spotkań.

W siedleckiej jednostce przywięzienny „Klub Ojca” funkcjonuje od maja ubiegłego roku, rozpoczęcie działalności klubu stanowiło jeden z elementów programu resocjalizacji z zakresu integracji rodzin „Ojciec NIEzłomNY”, autorstwa mł. chor. Emilii Wajszczuk. Zajęcia w Klubie Ojca prowadzone są przez Macieja Celińskiego, trenera inicjatywy Tato.Net.

Osadzeni uczestniczący w zajęciach dowiadują się jak być lepszymi ojcami dla swoich dzieci. Jest to czas nie tylko wymiany doświadczeń, ale również czerpania ojcowskiej inspiracji.

Tematem spotkania, które odbyło się w minionym tygodniu w siedleckim zakładzie karnym, było wychowanie dzieci w duchu patriotycznych wartości. Okazją do poruszenia tematyki patriotycznej, tak ważnej dla każdego Polaka, jest obchodzone w tym roku 100-lecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Polska historia jest dowodem na to, że to rodzina jest pierwszą szkołą patriotyzmu. Wychowanie w szacunku i miłości do swojej Ojczyzny jest obowiązkiem każdego rodzica. Osadzeni przebywający w izolacji nie mogą w pełni uczestniczyć w wychowaniu, jednak to nie zwalnia ich z obowiązku angażowania się w kształtowanie postaw patriotycznych swoich dzieci.

Podczas spotkania „Klubu Ojca” uczestnicy czytali wiersze o tematyce patriotycznej, które zostały nagrane, a następnie utrwalone na płytach CD, aby mogły trafić do dzieci osadzonych uczestniczących w zajęciach. Interpretacja wierszy nie jest łatwym zadaniem, wymaga wyobraźni, oczytania oraz wrażliwości. Skazani podjęli się to wyzwanie, wiedząc, że robią to dla swoich dzieci, wiedząc, że w ten sposób zapoznają dzieci z poezją patriotyczną, oraz kształtują w nich postawy patriotyczne i obywatelskie.

Tekst mł. chor. Emilia Wajszczuk, ppor. Zbigniew Śpiewak

Zdjęcia mł. chor. Emilia Wajszczuk

BOJĘ SIĘ WRÓCIĆ.

Boję się wrócić.

W trzeźwości widzi się inaczej, widzi się cierpienie innych, bliskich. W wiele rzeczy, które robiłem nie mogę uwierzyć. Jak można było? Jak teraz stawić czoło tym wszystkim uczynkom?  Chcę skończyć z tym poprzednim życiem, ale jednocześnie chcę cieszyć się życiem w pełni.  Teraz jestem pod wpływem środków uspakajających i antydepresantów, boję się wyjścia i nie chcę być całkowicie uzależniony od farmakologii.

To, że się zmieniłem, to mi się podoba, ale jestem rozdarty. Obawa jest duża , żeby nie popłynąć. Staram się panować nad swoimi emocjami, ale przychodzi impuls i nie można już powstrzymać się. Chciałbym poukładać moje sprawy , ale nie wiem czy dam radę.

Zaszufladkowano do kategorii Terapia

Relacja z wyjazdu w ramach Projektu 2KROKI

Myczkowce 2018r.

„Przyjdźcie do Mego macierzyńskiego serca, gdy jesteście smutni , przygnębieni i gdy wiele cierpicie. Gdy szatan będzie was kusił do niewiary i zasiewał wątpliwości w waszych sercach, przyjdźcie do Mnie jako do Matki Bożego Syna, Matki Pięknej Miłości”

Przyszliśmy!

W ramach działań Projektu 2KROKI realizowanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej , finansowanej przez Caritas Polska, grupa osadzonych w Zakładzie Karnym w  Siedlcach wraz ze swoimi najbliższymi uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach w Myczkowcach w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym  Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Zadanie polegało  na wyjeździe weekendowym , spotkaniach – warsztatach rodzinnych. Miały one na celu budowanie zdrowych relacji w rodzinie po okresie rozłąki, przeciwdziałaniu agresji i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom.  Planowane korekty postaw społecznych to odkrycie przez osadzonych swojej godności i wartości osobowej opartej na świadomym ojcostwie. Bycia ojcem zaangażowanym można i warto się uczyć. Jest to możliwe niezależnie od aktualnej sytuacji życiowej oraz braku odpowiednich wzorców wyniesionych z rodzin wyjściowych. Mężczyźni, którzy w sposób świadomy i metodyczny podejmą się stałej pracy nad sobą w obszarze pełnienia funkcji wychowawczej w mniejszym stopniu zagrożeni są ponownym wejściem w świat przestępczy, a także łatwiej poddają się oddziaływaniom resocjalizacyjnym. Dzieci wychowujące się w rodzinach, w których ojciec jest aktywny, zaangażowany cechują się: większą empatią, lepszymi wynikami szkolnymi, mniejszą podatnością na wpływ grupy rówieśniczej, samodzielnością w życiu dorosłym, tworzeniem zdrowych relacji, łatwiej się uspołeczniają. Czynnikami wpływającymi pozytywnie na minimalizację większości zachowań destrukcyjnych dzieci i młodzieży, (przemoc, wykroczenia i przestępstwa, używanie substancji psychoaktywnych, problemy szkolne itp.), są m.in.: wsparcie emocjonalne matki, dobry kontakt z odpowiedzialnym ojcem oraz subiektywne normy z zakresu systemu wartości, norm społecznych i profilaktyki (w tym profilaktyki uzależnień). Wpływ ojca i matki na rozwój dziecka jest unikalny. Inicjatywa podejmując badania nad wpływem zaangażowanych ojców na życie dzieci. Program Resocjalizacyjno- Profilaktyczny opiera się na założeniu, że dziecko, które doświadcza zaangażowania i akceptacji rodziców, zwłaszcza przez ojca, charakteryzuje się m.in. następującymi cechami: lepszą samooceną – wierzy we własne możliwości, odpornością na presję rówieśników (m.in. rzadziej ulega naciskom związanym z zachowaniami i postawami grożącym marginalizacją), łatwiejszą koncentracją, równowagą emocjonalną – z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i rówieśników, jest mniej agresywne, odwagą – nie boi się stawiać czoła niepowodzeniom, osiąga większe sukcesy, jest bardziej asertywne. warsztaty dla ojców odbywających karę pozbawienia wolności, inspirujące ich do odnowienia relacji z dziećmi, podejmowania skutecznych działań zabezpieczających dzieci przed powtórzeniem błędów z historii ich ojców.

Na warsztatach zaproponowano uczestnikom wiele możliwości odbudowy i nawiązywania prawidłowych relacji rodzinnych i społecznych były to min.:

–  „Budowanie domu „-każda rodzina miała za zadanie zbudowanie domu ze śniegu .Powstałe budowle były symbolem prawdziwego domu i każda rodzina bardzo się starała wykonać zadanie jak najlepiej. Dzieci prześcigały się w udoskonaleniach swoich „domów” a rodzice dzielnie spełniali ich sugestie.

-„Jestem ważny”-zabawa ułatwiająca wzajemne poznanie i integrację  grupy poprzez dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, zachęcająca do nawiązywania kontaktów  i współpracy, pozytywne doświadczenia bycia w grupie.

-Zwiedzanie Ogrodu Biblijnego

-Zwiedzanie Centrum Kultury Ekumenicznej

I wiele innych atrakcji.

Kontynuacją wyjazdu będą spotkania ewaluacyjne w Siedlcach, gdzie zaproponowane będą także dalsze możliwości np. prowadzenie psychoterapii.

W czasie wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznać się bliżej ,jak również nawiązać bliższe relacje z wszystkimi uczestnikami. Dużym powodzeniem cieszyły się indywidualne konsultacje ze specjalistami i tak:

Psycholog –          12 osób skorzystało z indywidualnych sesji ,

Prawnik –              8 osób skorzystało z porady prawnej

Pedagog-              6 osób skorzystało z porad pedagogicznych,

Asystent rodziny-6 osób zgłosiło się po poradę

Nauczyciel WF-przeprowadzał konkurencje sportowe ( przeciąganie liny, rzut beretem, toczenie kuli, bitwa na śnieżki )

Osoba pierwszego kontaktu  Centrum Wsparcia-udzielała informacji o możliwościach pomocy rodzinie.

Opiekę duchową i wsparcie zapewnił ks. Kapelan Mateusz Czubak i S.Dolorosa Bazylczuk.

Przyszliśmy!

W ramach działań Projektu 2KROKI realizowanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej , finansowanej przez Caritas Polska, grupa osadzonych w Zakładzie Karnym w  Siedlcach wraz ze swoimi najbliższymi uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach w Myczkowcach w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym  Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Zadanie polegało  na wyjeździe weekendowym , spotkaniach – warsztatach rodzinnych. Miały one na celu budowanie zdrowych relacji w rodzinie po okresie rozłąki, przeciwdziałaniu agresji i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom.  Planowane korekty postaw społecznych to odkrycie przez osadzonych swojej godności i wartości osobowej opartej na świadomym ojcostwie. Bycia ojcem zaangażowanym można i warto się uczyć. Jest to możliwe niezależnie od aktualnej sytuacji życiowej oraz braku odpowiednich wzorców wyniesionych z rodzin wyjściowych. Mężczyźni, którzy w sposób świadomy i metodyczny podejmą się stałej pracy nad sobą w obszarze pełnienia funkcji wychowawczej w mniejszym stopniu zagrożeni są ponownym wejściem w świat przestępczy, a także łatwiej poddają się oddziaływaniom resocjalizacyjnym. Dzieci wychowujące się w rodzinach, w których ojciec jest aktywny, zaangażowany cechują się: większą empatią, lepszymi wynikami szkolnymi, mniejszą podatnością na wpływ grupy rówieśniczej, samodzielnością w życiu dorosłym, tworzeniem zdrowych relacji, łatwiej się uspołeczniają. Czynnikami wpływającymi pozytywnie na minimalizację większości zachowań destrukcyjnych dzieci i młodzieży, (przemoc, wykroczenia i przestępstwa, używanie substancji psychoaktywnych, problemy szkolne itp.), są m.in.: wsparcie emocjonalne matki, dobry kontakt z odpowiedzialnym ojcem oraz subiektywne normy z zakresu systemu wartości, norm społecznych i profilaktyki (w tym profilaktyki uzależnień). Wpływ ojca i matki na rozwój dziecka jest unikalny. Inicjatywa podejmując badania nad wpływem zaangażowanych ojców na życie dzieci. Program Resocjalizacyjno- Profilaktyczny opiera się na założeniu, że dziecko, które doświadcza zaangażowania i akceptacji rodziców, zwłaszcza przez ojca, charakteryzuje się m.in. następującymi cechami: lepszą samooceną – wierzy we własne możliwości, odpornością na presję rówieśników (m.in. rzadziej ulega naciskom związanym z zachowaniami i postawami grożącym marginalizacją), łatwiejszą koncentracją, równowagą emocjonalną – z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i rówieśników, jest mniej agresywne, odwagą – nie boi się stawiać czoła niepowodzeniom, osiąga większe sukcesy, jest bardziej asertywne. warsztaty dla ojców odbywających karę pozbawienia wolności, inspirujące ich do odnowienia relacji z dziećmi, podejmowania skutecznych działań zabezpieczających dzieci przed powtórzeniem błędów z historii ich ojców.

Na warsztatach zaproponowano uczestnikom wiele możliwości odbudowy i nawiązywania prawidłowych relacji rodzinnych i społecznych były to min.:

–  „Budowanie domu „-każda rodzina miała za zadanie zbudowanie domu ze śniegu .Powstałe budowle były symbolem prawdziwego domu i każda rodzina bardzo się starała wykonać zadanie jak najlepiej. Dzieci prześcigały się w udoskonaleniach swoich „domów” a rodzice dzielnie spełniali ich sugestie.

-„Jestem ważny”-zabawa ułatwiająca wzajemne poznanie i integrację  grupy poprzez dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, zachęcająca do nawiązywania kontaktów  i współpracy, pozytywne doświadczenia bycia w grupie.

-Zwiedzanie Ogrodu Biblijnego

-Zwiedzanie Centrum Kultury Ekumenicznej

I wiele innych atrakcji.

Kontynuacją wyjazdu będą spotkania ewaluacyjne w Siedlcach, gdzie zaproponowane będą także dalsze możliwości np. prowadzenie psychoterapii.

W czasie wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznać się bliżej ,jak również nawiązać bliższe relacje z wszystkimi uczestnikami. Dużym powodzeniem cieszyły się indywidualne konsultacje ze specjalistami i tak:

Psycholog –          12 osób skorzystało z indywidualnych sesji ,

Prawnik –              8 osób skorzystało z porady prawnej

Pedagog-              6 osób skorzystało z porad pedagogicznych,

Asystent rodziny-6 osób zgłosiło się po poradę

Nauczyciel WF-przeprowadzał konkurencje sportowe ( przeciąganie liny, rzut beretem, toczenie kuli, bitwa na śnieżki )

Osoba pierwszego kontaktu  Centrum Wsparcia-udzielała informacji o możliwościach pomocy rodzinie.

Opiekę duchową i wsparcie zapewnił ks. Kapelan Mateusz Czubak i S.Dolorosa Bazylczuk.

PIWO BEZALKOHOLOWE

Najdłużej nie piłem 1,5 roku. Zaczęło się od piwa bezalkoholowego, potem dwa normalne,potem „włączyło się ssanie” i popłynąłem. Konsekwencje tego czuję do dziś. Wiem, że nie mogę sobie pozwolić na żadne odstępstwa od abstynencji, kiedy nauczę się odmawiać nie wiem.To nie jest tak, że ja nie mogę wytrzymać bez picia , ale nie każdemu umiem odmówić.

Zaszufladkowano do kategorii Terapia

IDĘ DALEJ

Zmieniłem trochę nastawienie do życia. Nie,nie trochę dużo , to że cokolwiek robię ze sobą to tak dużo. Doszedłem do tego w wyniku ośmiomiesięcznej pracy z psychologiem. Jestem teraz na etapie, w którym stawiam sobie ograniczenia-rzucam palenie.

Wiem, że dużo mogę stracić. Zrobiłem już bardzo dużo ,a wiem też że to pierwszy kroki nie mogę się cofnąć. To jak funkcjonuję teraz zaczyna mi się podobać,więcej widzę, więcej słyszę. Nie rozumiem jeszcze wszystkiego .Minione święta były pierwszymi kolorowymi świętami, ja do tej pory nie widziałem tylu kolorów na świecie. To naprawdę było cudowne uczucie na trzeźwo widzieć kolorowy świat. To mi się podoba.

Zaszufladkowano do kategorii Terapia

CO TERAZ?

Co teraz będziemy robili? Pierwsze spotkanie po świąteczne w Zakładzie Karnym w Siedlcach  w ramach Zespołu Caritas rozpoczęło się od tego właśnie pytania.

„Czekaliśmy z niecierpliwością co nowego i ładnego sobie zrobimy. Te zajęcia są dla mnie chwilą wytchnienia i przeniesienia się w inną rzeczywistość. Spotkania nasze są dobre , bo można na chwilę zapomnieć o tym gdzie jestem , dlaczego tu jestem. Na te rozmyślania mam cały tydzień”.

W czasie ostatniego spotkania zaczęliśmy przygotowywać się do kolejnych świąt. Osadzeni szykują niespodziankę dla Babć i Dziadków.